Stan na dzień: 6 lutego 2021 r.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Fundacja Rozwoju Edukacji Elektronicznej dokłada wszelkiej staranności, aby właściwie zabezpieczyć Państwa dane osobowe w procesie realizacji programów i projektów edukacyjnych oraz badawczych. Działając zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 („RODO”), pragniemy przekazywać wszystkim osobom, których dane osobowe przetwarzamy, transparentne informacje o zakresie i sposobie przetwarzania ich danych.
Prosimy o regularne sprawdzanie aktualnej treści niniejszej Polityki prywatności, gdyż w związku z ciągłym rozwojem naszej organizacji zmianom mogą podlegać również przyjęte przez nas procedury przetwarzania danych osobowych.

1. Administrator. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Edukacji Elektronicznej, z siedzibą w Warszawie (ul. Konwiktorska 9/6, 00-216), NIP: 5252619658, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 558291 (dalej: „FREE”).
2. Rodzaj zbieranych danych. Przetwarzamy jedynie Państwa zwykłe dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji projektów edukacyjnych i badawczych.
3. Cele przetwarzania danych. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez FREE wyłącznie w celach:
• zawarcia i realizacji umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), której są Państwo stroną, zgodnie z procedurami obowiązującymi w FREE – przez okres obowiązywania umowy;
• ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w związku z zawarciem lub realizacją umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – przez okres obowiązywania umowy oraz przez 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym umowa została wykonana;
• realizacji ciążących na FREE obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa podatkowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) – przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin realizacji danego obowiązku prawnego lub termin płatności podatku;
• realizacji prawnie uzasadnionych interesów FREE (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – związanych z przyszłą współpracą z Państwem – do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu.
Opierając się na ww. podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, FREE każdorazowo przeprowadza test równoważenia interesów, oceniając, np. czy w danym przypadku moglibyście Państwo spodziewać się przetwarzania przez FREE swoich danych osobowych lub czy jesteśmy w stanie zrealizować Państwa żądanie.
4. Odbiorcy danych. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są pracownicy i współpracownicy FREE, podmioty, którym FREE powierzy przetwarzanie danych oraz pracownicy i współpracownicy tych podmiotów – w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania tych danych.
5.Realizacja praw. Zapewniamy realizację Państwa praw zgodnie z RODO.

Dostęp do danych osobowych

• W każdym momencie mają Państwo prawo żądania udostępnienia informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez FREE.
• FREE zobowiązana jest dostarczyć bezpłatnie kopię Państwa danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
• Jeżeli żądanie udostępnienia danych skierowane zostanie do FREE drogą elektroniczną i nie otrzymamy informacji na temat innego preferowanego sposobu udzielenia informacji, kopia zostanie przekazana drogą e-mailową.

Sprostowanie danych osobowych

• Mogą Państwo poprosić o aktualizację posiadanych przez FREE informacji, tj. o sprostowanie danych osobowych w formie zmiany nieprawidłowości lub uzupełnienia niekompletnych informacji.

Sprzeciw wobec przetwarzania i usunięcie danych osobowych

• Przysługuje Państwu tzw. „prawo do bycia zapomnianym”, a więc żądanie usunięcia przetwarzanych przez FREE danych.
• Usunięcie danych nastąpi w przypadku wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadku, gdy nie występują żadne prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych przez FREE.
• Zapewniamy, że zgodnie z zasadą minimalizacji danych Państwa dane osobowe będą usuwane w każdym przypadku, gdy ustał cel przetwarzania, bądź zaistnieje konieczność ich usunięcia w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie krajowym.

Przenoszenie danych osobowych

Osoby, których dane przetwarza FREE, mają prawo otrzymać przetwarzane dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego [proponujemy w tym zakresie plik w formacie XLS]. Mają Państwo prawo przesłać te dane osobowe osobie trzeciej (innemu administratorowi) bez przeszkód ze strony FREE.

Ograniczenie przetwarzania danych

FREE realizuje prawo do ograniczenia przetwarzania w sytuacji, gdy: otrzymamy od Państwa żądanie takiego działania w zamian za usunięcie danych w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych; kwestionują Państwo prawidłowość danych – do czasu zweryfikowania ich prawidłowości; ustał cel przetwarzania, ale dane są Państwu niezbędne w ramach procesów związanych z roszczeniami.

W celu zadania pytań, skierowania żądań lub zgłaszania skarg odnoszących się do ochrony Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt emailowy na podany adres spółki lub e-mailowy (kontakt@free.org.pl). Państwa zgłoszenia będą obsługiwane przez FREE w terminie 30 dni od dnia uzyskania zgłoszenia.

W przypadku napotkania problemów z realizacją zgłoszenia lub w sytuacji niemożliwości jego realizacji, FREE odpowie na Państwa zgłoszenie w tym samym terminie, wraz z podaniem przyczyn odmowy lub przedłużenia terminu realizacji żądania. Co do zasady, realizacja Państwa praw jest wykonywana bezpłatnie i bez ograniczeń co do częstotliwości, chyba że zapytania mają charakter ustawiczny.

Jeżeli nie sprostaliśmy Państwa oczekiwaniom w zakresie ochrony danych osobowych i realizacji przysługujących praw, mogą Państwo złożyć skargę do polskiego organu nadzoru, którym jest:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01
kancelaria@giodo.gov.pl

6. Przekazywanie danych. Zapewniamy, że Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza terytorium Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
7. Pliki cookies. Strona internetowa FREE (www.free.org.pl) używa plików cookies, aby dostosować serwis do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika portalu (są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty).
8. Zmiany w Polityce prywatności. FREE zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Polityki prywatności. Data ostatniej aktualizacji wskazana jest w nagłówku niniejszego dokumentu.
9. Kontakt. W celu uzyskania dalszych informacji o przysługujących prawach i sposobach ich realizacji, lub w razie jakichkolwiek innych pytań lub żądań, prosimy o kontakt listowny na podany adres FREE lub e-mailowy (kontakt@free.org.pl).