REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FREE

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym: https://sklep.free.org.pl, zwanego dalej „Sklepem”.
2. Sklep jest prowadzony przez Fundację Rozwoju Edukacji Elektronicznej z siedzibą w Warszawie, ul. Konwiktorska 9/6 00-216, zwaną dalej „Administratorem sklepu”.
3. Każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawną lub jednostka organizacyjną nieposiadająca zdolności prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną zainteresowaną korzystaniem ze Sklepu dokonując rejestracji w Sklepie lub składając zamówienie staje się jego Klientem i oświadcza, że zapoznała się z Regulaminem Sklepu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
4. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT.

§2 Produkty

1. Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż materiałów edukacyjnych oraz usług zwanych razem „Produktami” dla szkół i innych jednostek związanych z prowadzeniem edukacji w Polsce.
2. Realizacja każdej Usługi sprzedawanej w Sklepie jest objęta osobnym regulaminem, który Klient akceptuje przy składaniu zamówienia.
3. Dochody z działalności gospodarczej przekazywane są na cele statutowe Fundacji.

§3 Składanie zamówień

1. Warunkiem dokonania zakupu Produktu jest wypełnienie formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu.
2. Klient jest zobowiązany wypełnić formularz zamówienia w sposób kompletny i poprawny, podając dane zgodne ze stanem faktycznym.
3. W ciągu 24 godzin Sklep informuje Klienta o otrzymaniu zamówienia przesyłając na adres poczty elektronicznej Klienta stosowne potwierdzenie.
4. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta.
5. Klient i Sklep związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

§4 Płatności i realizacja zamówień

1. W Sklepie honorowane są następujące formy płatności:

  • przelew bankowy – zapłata następuje poprzez złożenie przez Klienta przelewu wartości zamówienia na konto bankowe Sklepu podane po złożeniu zamówienia lub
  • płatność przy odbiorze.

2. W przypadku braku zapłaty za zamówiony Produkt w terminie 21 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, zamówienie jest anulowane.
3. Realizacja zamówienia następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności.
4. W przypadku Produktów do pobrania informacja o możliwości pobrania zamówionych Produktów jest wysyłana do Klienta na adres e-mail podany przy złożeniu zamówienia.
5. Faktura VAT jest wystawiana w terminie 7 dni od dnia zaksięgowania na koncie Sklepu płatności z tytułu zamówienia. Klient zobowiązany jest do podania danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§5 Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące zamówionych Produktów mogą być składane poprzez email wysłany na adres kontakt@free.org.pl w terminie 14 dni od daty zdarzenia uzasadniającego zwrot. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko Klienta, adres Klienta, numer zamówienia, datę złożenia zamówienia, przedmiot zamówienia, przyczynę reklamacji oraz dane kontaktowe Klienta oraz potwierdzenie zakupu reklamowanego Produktu (np. faktura VAT, potwierdzenie przelewu).
2. Reklamacje zgłaszane przez Użytkownika będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia.
3. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

§6 Wymogi techniczne

1. Korzystanie ze Sklepu przez Klienta wymaga korzystania z przeglądarki stron www (zalecane przeglądarki: Google Chrome od ver. 20.0, Microsoft Edge, Mozilla Firefox od ver. 6.0, Opera od ver. 12.0, oraz Safari od ver. 5.1) oraz posiadania aktywnego i sprawnego konta e-mail w celu odbierania wiadomości poczty elektronicznej.
2. Dla prawidłowego działania Sklepu konieczne jest ponadto aby systemy teleinformatyczne Klienta miały włączoną obsługę plików cookies oraz włączoną obsługę języka skryptowego JavaScript.
3. Administrator Sklepu zastrzega możliwość wystąpienia przerw w działaniu strony internetowej Sklepu – w związku konserwacją, przebudową lub modernizacją sklepu. Ponadto w przypadku przerw technicznych Sklep zamieści odpowiedni komunikat informacyjny na stronie internetowej Sklepu z oznaczeniem szacowanego czasu ograniczeń w dostępności strony. Sklep podejmuje starania, aby przerwy techniczne występowały jak najrzadziej oraz aby były jak najmniej uciążliwe dla jego Klientów.

§7 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Administrator sklepu.
2. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie w celu niezbędnym do zawarcia umowy lub jej wykonania oraz w celach promocyjnych i marketingowych.
3. Podczas odwiedzin przez Klienta strony internetowej Sklepu, system informatyczny Sklepu wysyła do komputera Klienta co najmniej jeden plik Cookie, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer Sklepu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Klienta w czasie wyświetlania witryn.
4. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, datę i godzinę przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość usług świadczonych przez Sklep dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Klientów oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest strona Sklepu. Klient może zabronić odbierania plików cookie, przez co pozostanie anonimowy. Nie zezwalając na rejestrację plików cookie, Sklep nie będzie mógł jednak zidentyfikować Klienta ani jego preferencji.

§8 Postanowienia końcowe

1. Administrator Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sklep poinformuje Klientów o wprowadzonych zmianach oraz dacie od której wejdą one w życie poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Sklepu.
3. Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu podlegają postanowieniom poprzednio obowiązującego Regulaminu. Klient dokonuje akceptacji wprowadzonych do Regulaminu zmian poprzez korzystanie ze Sklepu po dacie wejścia tych zmian w życie. W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzonych do Regulaminu, Klient może zrezygnować z korzystania ze Sklepu i żądać usunięcia założonego w sklepie konta Klienta.
4. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.11.2020 r.